• Trong tiếng pháp có 3 nhóm động từ chính:

– NHÓM 1: gồm những động từ có tận cùng là ER (trừ động từ ALLER : đi)

            Vd: Habiter (ở), Travailler (làm việc),…

 

– NHÓM 2: gồm những động từ có tận cùng là IR. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp ngoại lệ động từ tận cùng là IR thuộc nhóm 3 (vd: Savoir: biết, Mourir: chết, Voir: nhìn thấy,…thuộc nhóm 3).

            Vd: Finir: hoàn thành, Sortir: đi ra, Choisir: chọn lựa…

 

– NHÓM 3: gồm những động từ bất quy tắc, tận cùng có thể là IR, OIR hoặc RE. Học thuộc lòng là cách để chia được nhóm động từ này.

            Vd: Savoir: biết, Vouloir: muốn, Vendre: bán,…

 

  • Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ (Pronoms personnels sujets)

Je                    ——>              I

Tu                    ——>              You (singular & informal)

Il/ Elle             ——>              He/ She or It

Nous               ——>              We

Vous               ——>              You (plural/ singular & formal)

Ils/ Elles         ——>              They ( dùng cho người và vật)

Chú ý:

Il/ Ils:  là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3, giống đực.

Elle/ Elles: là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3,  giống cái.

 

  • Cách chia động từ ở thì hiện tại:

Pronom personnel

Nhóm 1

(bỏ ER +…)

Nhóm 2

(bỏ IR+…)

Être: tobe

(Auxiliaire)

Avoir: to have

(Auxiliaire)

Je

+ E

+ IS

SUIS

Je ai–> J’AI

Tu

+ ES

+ IS

ES

AS

Il/ Elle

+ E

+ IT

EST

A

Nous

+ ONS

+ ISSONS

SOMMES

AVONS

Vous

+ EZ

+ ISSEZ

ÊTES

AVEZ

Ils/ Elles

+ ENT

+ ISSENT

SONT

ONT

 

Ví dụ:

–  Habiter: ở

J’habite à HCM ville.                                                             Nous habitons à

Tu habites à HCM ville.                                                        Vous habitez à HCM ville.

Il/ Elle habite à HCM ville.                                                    Ils/ Elles habitant à HCM ville.

 

– Finir: hoàn thành, xong

Je finis un travail. (tôi hoàn thành một công việc)            Nous finissons un travail.

Tu finis un travail.                                                                  Vous finissez un travail.

Il/ Elle finit un travail.                                                             Ils/ Elles finissent un travail.

 

– Être: thì, là, ở

Je suis étudiant. (Tôi là sinh viên-nam)                              Nous sommes étudiants.

Tu es étudiant.                                                                        Vous êtes étudiant.

Il est étudiant. (Anh ấy là sv)                                                 Ils sont étudiants. (Họ là sv-nam)

Elle est étudiante. (Cô ấy là Sv)                                           Elles sont étudiantes. (Họ là sv-nữ)

 

            – Avoir : có

J’ai un vélo. (Tôi có một chiếc xe đạp)                                Nous avons un vélo.

Tu as un vélo.                                                                          Vous avez un vélo.

Il/ Elle a un vélo.                                                                      Ils/ Elles ont un vélo.

 

 

 

Advertisements